លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ

ចំណងជើងឯកសារ ឆ្នាំសិក្សា Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ ទន្តបណ្ឌិត (ODO) 2009-2010 2009-2010 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ ទន្តបណ្ឌិត (ODO) 2010-2011 2010-2011 Download
បញ្ជីអាហារូបករណ៍ ស្ថាពរ តាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា គ្រប់ផ្នែក 2011-2012 2011-2012 Download
បញ្ជីអាហារូបករណ៍ តំបន់ដាច់ស្រយាល តាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា គ្រប់ផ្នែក 2011-2012 2011-2012 Download
បញ្ជីអាហារូបករណ៍ បំរុង តាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា គ្រប់ផ្នែក 2011-2012 2011-2012 Download
បញ្ជីអាហារូបករណ៍ បំរុង (អទិភាពក្រីក្រ) តាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា គ្រប់ផ្នែក 2011-2012 2011-2012 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ (Medicine) 2011-2012 2011-2012 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ ទន្តបណ្ឌិត (ODO) 2011-2012 2011-2012 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ ទន្តបណ្ឌិតទូទៅ (Odonto-sotmatology) 2012-2013 2012-2013 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ បរិញ្ញាបត្រឱសថ (PHA) 2014-2015 2014-2015 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ បរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក (BSN) 2015-2016 2015-2016 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ បរិញ្ញាបត្រឆ្មប (BSM) 2015-2016 2015-2016 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ បរិញ្ញាបត្រឱសថ (PHA) 2015-2016 2015-2016 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ បរិញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាក (ADN) 2016-2017 2016-2017 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ (ADL) 2016-2017 2016-2017 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ បរិញ្ញាបត្ររងឆ្មប (ADM) 2016-2017 2016-2017 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកទេសព្យាបាលដោយចលនា (ADP) 2016-2017 2016-2017 Download
លទ្ធផលប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិ បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្ត (ADR) 2016-2017 2016-2017 Download

លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់នៅ សវស

ចំណងជើងឯកសារ ឆ្នាំសិក្សា Download
លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ក្នុង សវស ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តជំនាន់៤០ ឆមាសទី៤ លើកទី (MED) ឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 2018-2019 Download
លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ក្នុង សវស ផ្នែកទន្តបណ្ឌិត (ODO) ឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 2018-2019 Download
លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ក្នុង សវស ផ្នែកឱសថសាស្រ្ត (PHA) ឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 2018-2019 Download
លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ លើកទី២ ក្នុងសវស ផ្នែកបរិញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាក (ADN) ឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 2018-2019 Download
លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ លើកទី២ ក្នុងសវស ផ្នែកបរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក (BSN) ឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 2018-2019 Download