អាហារូបករណ៍អន្តរជាតិ៖ ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ International University of Health and Welfare (IUHW) ប្រទេសជប៉ុន ។

Posted on: 08/21/2018 6:54:51 AM