សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់មូលនិធិ A & H Fujimoto (A&HF) ជូននិស្សិតកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល "ស.វ.ស"។

Posted on: 11/27/2017 8:32:26 AM