សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្តល់អាហារូបករណ៍ របស់សាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima នៃប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០២១

យោង៖ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល និង សាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦។

Posted on: 07/04/2017 9:17:58 AM