សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ International University of Health and Welfare (IUHW) ប្រទេសជប៉ុន

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និង និស្សិតឆ្នាំទី២ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ឲ្យបានជ្រាបថា៖

Posted on: 05/23/2017 10:44:47 PM