ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង៖ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង៖ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ នេះ Les Bourses du Gouvernement Français (BGF) តាមរយៈស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតច្រើនជំនាញដល់និស្សិតកម្ពុជាប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង ឬ ភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំង ដែលក្នុងនោះក៏មានអាហារូបករណ៍ទាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលផងដែរ (Biologie-santé)។ 

+ ទំនាក់ទំនងពត៌មានបន្ថែម៖
 Monsieur Michaël GRAS (français/anglais: michael.gras@diplomatie.gouv.fr) 

Madame Makara IP (khmer: makara.ip@diplomatie.gouv.fr)

Posted on: 03/13/2017 11:19:38 AM