សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Sun Yat-Sen នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ស.វ.ស) សូមជូនដំណឹងជូននិស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៃ "ស.វ.ស" ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ឲ្យបានជ្រាបថា៖

Posted on: 03/05/2017 11:26:21 AM