ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍កម្មសិក្សាគម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេលខ្លី នៅសាកលវិទ្យាល័យ Deusto នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍កម្មសិក្សាគម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេលខ្លី នៅសាកលវិទ្យាល័យ Deusto នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ គម្រោងស្រាវជ្រាវនេះ បេក្ខជនអាចផ្តោតទៅលើប្រធានបទមួយក្នុងចំនោមប្រធានបទ ៤ខាងក្រោម៖

1) Analysing and evaluating the impact produced by the Tuning projects at the level of particular higher education programmes/institutions/countries/regions; 
2) Approaches to learning, teaching and assessment of generic competences – concrete examples of what is done within higher education degrees accompanied by enhancement proposals based on both theoretical and empirical data; 
3) Staff development initiatives that facilitate implementation of competence-based approach – critical evaluation of their appropriateness and how well they meet the needs; what else seems to be needed; 
4) Curriculum reform and incorporation of Tuning approach in institutional and national policies. ព័ត៌មានលម្អិត និង លក្ខខណ្ឌការដាក់ពាក្យ សូមចូលទៅកាន់Link:http://tuningacademy.org/short-term-visits-call/

Posted on: 02/21/2017 2:15:53 PM