សេចក្តីជូនដំណឹងអាហារូបករណ៍មូលនិធិ A & H Fujimoto ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

សំគាល់៖ និស្សិតដែលមានរាយមាន(ដូចក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង) ត្រូវអញ្ជើញមកចូលរួមការប្រជុំ(ឯកសណ្ឋាននិស្សិត)ជាមួយតំណាងមូលនិធិ នៅសហសាលព្រះខ័ន (ជាន់ទី០១អគារ M) ទីតាំងទី១ នៃស.វ.ស នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីវេលាម៉ោង០៨៖០០នាទីព្រឹក ខាងមុខនេះជាចំាបាច់។ ។

Posted on: 02/08/2017 8:34:11 AM