សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ពាក្យសុំអាហាររូបករណ៏រយៈពេលខ្លីពីសាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima នៃប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧។

អាហាររូបករណ៏រយៈពេលខ្លីពីសាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima នៃប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧។

Posted on: 01/18/2017 9:53:56 AM