សេចក្តីជូនដំណឹង៖ អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត ចំនួន ២២កន្លែង

ក្រសួងអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យដែលជាសមាជិក ASEA-UNINET នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត ចំនួន ២២កន្លែង តាមមុខជំនាញផ្សេងៗគ្នាដល់និស្សិតបរទេសមកពីប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា ទៅសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧។

- កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
- កន្លែងទទួលពាក្យ៖ ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជា។

Posted on: 01/17/2017 8:25:09 AM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល