សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍របស់និស្សិត នៅប្រទេសជប៉ុន (Sakura Exchange Program in Science) ០៤កន្លែង

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ស.វ.ស) សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតឆ្នើមលេខ ១ ដល់លេខ ៣ ដែលបានសិក្សានៅថ្នាក់ឆ្នាំទី៥ និងទី៦ របស់មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃ (ស.វ.ស) ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ ឲ្យបានជ្រាបថា៖

Posted on: 01/13/2017 9:04:15 AM