អាហារូបករណ៏៖ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និង ថ្នាក់បណ្ឌិតទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល(ស.វ.ស) និងសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាឡូសអ៊ិនជឺឡេស (University of California, Los Angeles - UCLA) សូមជូនដំណឹងជូនដល់មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក និស្សិត ស.វ.ស ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យ UCLA នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្ត (MS) - បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈ (MPH) និង ថ្នាក់បណ្ឌិត -កម្មវិធីរួមគ្នា UCLA MPH/UHS PhD។

Posted on: 10/03/2016 9:19:40 PM