អាហារូបករណ៏៖ ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតព័ត៌មានវិទ្យា

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង (ភ្ជាប់ជាមួយ) ឬ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ http://ifi.vnu.edu.vn/fr/news/Nouvelles/Bourses-d-etudes-Masters-d-Informatique-455.html 

ផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យសម្រាប់បេក្ខភាពនិស្សិតអន្តរជាតិ៖ មុនថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

Posted on: 08/05/2016 3:29:46 PM