ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍៖ សាកលវិទ្យាល័យ Naresuan នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាបថ្នាក់បណ្ឌិតសម្រាប់កម្មវិធីអន្តរជាតិ "Doctor of philosophy Program in ASEAN Studies"

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល(ស.វ.ស)ឲ្យបានជ្រាបថា៖
ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យ Naresuan នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនឹងផ្តល់អាហារូបករណ៏ជាច្រើនសម្រាបថ្នាក់បណ្ឌិត
សម្រាប់កម្មវិធីអន្តរជាតិ" Doctor of philosophy Program in ASEAN Studies"។

Posted on: 07/12/2016 2:54:50 PM