អង្គារមូលនិធិ ឌិ.ខេ.គីម កម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់ និស្សិតក្រីក្រកម្ពុជា

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល(ស.វ.ស)ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ អង្គការមូលនិធិ ឌី.ខេ.គីម កម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិក្រីកម្ពុជាដែលរៀនពូកែ...

Posted on: 06/02/2016 10:51:36 AM