ព័ត៌មានអាហារូបកណ៏របស់ La Bourse d’excellence Françoise Barré-Sinoussi

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៦ ២០១៧ La Bourse d’excellence Françoise Barré-Sinoussi បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ “Master 2 de Santé Publique Internationale d’excellence Françoise Barré-Sinoussi” ទៅសិក្សានៅ Institut de Santé Publique de l’épidémiologie et de développement នៅទីក្រុងBordeaux ប្រទេសបារាំង។ អាហារូបករណ៏នេះ មានជំនួយហិរញវត្ថុពី L'Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS)។ រាល់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖http://www.isped.u-bordeaux.fr/Default.aspx?tabid=164&language=fr-FR

Posted on: 05/16/2016 3:13:34 PM