ព័ត៌មានអាហារូបករណ៏ របស់ The Endeavour Scholarships and Fellowship

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិក និង និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) ឱ្យបានជ្រាបថា៖ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធី The Endeavour Scholarships and Fellowship បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ច្រើនកម្រិត និងច្រើនឯកទេសផ្សេងៗគ្នា សម្រាប់ការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ រាល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx

Posted on: 05/16/2016 3:08:31 PM