សេចក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងបទបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាហារូបករណ៏ MEXT របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុន

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្ត្រីរាជាការ បុគ្គលិក និង និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖

Posted on: 04/28/2016 12:05:12 AM