សេចក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ បានចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការហើយ។ និស្សិតស.វ.ស ដែលចាប់អារម្មណ៍ អាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះ និង ទាញយកបែបបទមកបំពេញតាមរយៈគេហទំព័រ៖http://www.ambafrance-kh.org/Bourses-du-Gouvernement-Francais-Appel-a-candidatures-2016-2017 សំគាល់៖ 

+ ឈប់ទទូលពាក្យអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង ១២៖០០ ថ្ងៃត្រង់។  
+ ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងមន្រ្តីដែលទទួលបន្ទុកខាងផ្នែក Espace Campus France ដែលមានទីតាំងនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើការនៅថ្ងៃព្រហស្បត៍ពីម៉ោង ០៩: 00 ដល់ម៉ោង ១៣: 00 និង ថ្ងៃ សុក្រ ពីម៉ោង ១១: 00 ដល់ម៉ោង ១៣:00។ E-mail: campusfrance@institutfrancais-cambodge.com អាស្រ័យហេតុនេះ សូមនិស្សិតទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន។

Posted on: 01/13/2017 9:15:22 AM