សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Australia Awards

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ស .វ.ស សហការជាមួយនឹង Australia Awards Office នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Australia Awards សម្រាប់និស្សិតក្នុងការបន្តការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី។ 

+ កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង១៦.៣០នាទី។ 
+ ទីកន្លែង៖ នៅសហសាលគោកធ្លក ទីតាំងទី១ នៃ ស.វ.ស។ 
អាស្រ័យហេតុនេះ សូមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អញ្ជើញមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករ។

Posted on: 01/13/2017 9:13:36 AM