សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាឡូសអិនចឺឡេស (UCLA) សហរដ្ឋអាមេរិក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាឡូសអិនចឺឡេស (UCLA) សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងកម្មវិធី៖
Certificate Programme in Epidemiology
UCLA/UHS Cambodia HIV/AIDS 
Training Program in Data Management & Analysis

Posted on: 02/24/2016 10:31:31 AM