ព័ត៌មានអាហារូបករណ៏ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងដ៍

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនមន្ត្រីរាជការ និង និស្សិតមហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល "ស.វ.ស" ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងដ៍ នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍កម្មវិធី The IDCMR Scholarship ដែលមាន៖ 

-Ph.D Degree Program and Master's Degree Program Academic សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ 
-Exchange students and faculty for 1 month សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦

Posted on: 02/19/2016 2:41:41 PM