សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្រ្តីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ៖ SEAMEO TROPMED ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្រ្តីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត
សុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ៖
SEAMEO TROPMED ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ 
ទៅសិក្សានៅ៖
១. ប្រទេសថៃដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦
- Master of Sciences in Tropical Medicine (M.Sc. Tro.Med) ២ឆ្នាំ
- Doctor of Philosophy in Tropical Medicine (Ph.D. Trop. Med) ៣ឆ្នាំ
- Doctor of Philosophy in Clinical Tropical Medicine (Ph.D Clintrop. Med) ៣ឆ្នាំ
២. ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
- Master of Sciences in Epidemiology (Public Health) ២ឆ្នាំ

សូមដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៃក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។

Posted on: 02/16/2016 10:12:10 AM