សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនមន្រ្តីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ អង្គការ KOIKA នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីសុខាភិបាលថ្នាក់ Master’s Degree Courses in Governance Sector and Master’s Degree in Health System Strengthening សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្រ្តីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត
សុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ៖
អង្គការ KOIKA នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីសុខាភិបាលថ្នាក់ Master’s Degree Courses in Governance Sector and Master’s Degree in Health System Strengthening សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ទៅសិក្សានៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ។
ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ http://www.koicacambodia.org/scholarship/
សូមដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៃក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

Posted on: 02/16/2016 10:15:01 AM