សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្រ្តីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ៖រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្រ្តាលី នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ឆ្នាំ២០១៧

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្រ្តាលី នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ឆ្នាំ២០១៧ ដល់មន្រ្តីកម្ពុជាដើម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី។
ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖http://www.australiaawardscambodia.org/
ឬ នៅ ACE ទួលទំពូង #១៦៧ ផ្លូវ១៦៣ ជ្រុង ផ្លូវ៤៨០ ផ្សារដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
អាស្រ័យហេតុនេះ សូមមន្រ្តីរាជការទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន។

Posted on: 02/16/2016 10:16:57 AM