ព័ត៌មានអាហារូបករណ៏ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃ

សាកលវិទ្យាល័យ Saranaree University of Technology ព្រះរាជាណាចក្រថៃផ្តល់អាហារូបករណ៍ SUT-Ph.D Scholarship for ASEAN year 2016ទាក់ទងនឹងជំនាញមួយចំនួនដូចជា Biochemistry, Chemistry, Environmental Biology, Microbiology, Biomedical Sciences ។ល។

និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលដែលចាប់អារម្មណ៍
អាចទទួលព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗលើការដាក់ពាក្យ និង សំណុំឯកសារតាមគេហទំព័រ 
http://web.sut.ac.th/asean/

Posted on: 01/08/2016 10:38:09 AM