សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងឱកាសកម្មសិក្សា សម្រាប់កម្រិត Master 2, Engineer or DES ដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទចំនួន ៤ផ្សេងគ្នា។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ដែលមាន Link:https://www.facebook.com/Institut.Pasteur.Cambodge

Posted on: 10/26/2015 1:00:03 PM