សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី "វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីស្តីពី Environmental Toxicology" របស់ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រ ថៃឡង់ ប្រចាំនៅកម្ពុជា។

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល