ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន

លេខរៀង ចំណងជើងឯកសារ មើលឯកសារ ទាញយកឯកសារ
1 ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាបេក្កជនប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ២០២៣-២០២៤ មើលឯកសារ ទាញយកឯកសារ
2 បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស មើលឯកសារ ទាញយកឯកសារ
3 ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ពត់ធ្មេញ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ វះកាត់ មុខមាត់ឆ្អឹងថ្គាម ២០២៣-២០២៤ មើលឯកសារ ទាញយកឯកសារ
4 បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពត់ធ្មេញ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ វះកាត់មុខមាត់ ឆ្អឹងថ្គាម មើលឯកសារ ទាញយកឯកសារ
5 ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅ International University of Health and Welfare (IUHW) ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ មើលឯកសារ ទាញយកឯកសារ