មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត

កម្រងសំណួរប្រឡងចូលថ្នាក់ឯកទេស

Gynecology
Internal Medicine
Pediatric
Surgery

កម្រងសំណួរប្រឡងចូលថ្នាក់ឯកទេសបន្ថែមថ្មី2019

1-Medical Basic Science
2-Disease

កម្រងសំណួរប្រឡងចូលថ្នាក់ឯកទេសបន្ថែមថ្មី២០២០

Basic Science1
Gyn-Obst1
Gyn-Onst2
Medicine1
Medicine2
Pediatrics2
Surgery2