កម្រងសំណួរប្រឡងមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត

កម្រងសំណួរប្រឡងMCQs

ចំណងជើងឯកសារ View Download
Basic Sciences View Download
Medicine Part A View Download
Medicine Part B View Download
Medicine Part C View Download
រោគកុមារ Part A View Download
រោគកុមារ Part B View Download
រោគកុមារ Part C View Download
សម្ភព និងរោគស្ត្រី Part A View Download
សម្ភព និងរោគស្ត្រី Part B View Download
សម្ភព និងរោគស្ត្រី Part C View Download
Surgery Part A View Download
Surgery Part B View Download
Surgery Part C View Download

កម្រងសំណួរប្រឡង OSCE

ចំណងជើងឯកសារ View Download
OSCE PED Acute Fever Download
OSCE PED Dyspnea Download