សេចក្តីជូនដំណឹង ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃលើគម្រោងប្រេងឥន្ធន: ទិញសេវាកម្មអនាម័យ និងទិញសេវាកម្មវិស្វករ/ស្ថាបត្យករត្រួតពិនិត្យការងារសាងសង់

Posted on: 05/13/2024 9:35:05 AM