ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន៖ មុខវិជ្ជារោគសញ្ញាវិទ្យា ផ្នែកបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តវេជ្ជសាស្រ្ត សម្រាប់មេរៀន Anatomie radiologique de la sphere ORL ថ្នាក់ឆ្នាំទី២ និង Sémiologie radiologique de la spère ORL ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣ នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត នៃស.វ.ស

Posted on: 08/03/2022 4:26:08 PM