ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន៖ លើមុខវិជ្ជា Evaluation Criteria of Radiograpy in clinical image, Imaging Processing I &II និង Radiographic Positioning I II III & IV សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្ត ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ នៅសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត នៃ ស.វ.ស

Posted on: 06/14/2022 5:11:57 PM