ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ អ្នកទទួលខុសត្រូវលើការធានាគុណភាព និងរៀបចំឯកសារសម្រាប់ ISO 9001:2015 សម្រាប់បម្រើការងារ នៅមន្ទីរពិសោធន៍រ៉ូដុលហ្វមេរីយើ (RMLC) មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត នៃស.វ.ស

Posted on: 09/14/2021 3:28:32 PM