ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន(លើកទី៧)៖ ការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្ដី និងគ្រូណែនាំអនុវត្តត្រាប់ ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន (GAS) នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត នៃ ស.វ.ស

Posted on: 07/02/2021 9:59:31 AM