ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក(លើកទី៤)៖ បម្រើការងារ ជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ នៃគម្រោងស្រាវជ្រាវស្ដីពី«ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃជំងឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផលិតកម្មសត្វជ្រូកនៅកម្ពុជា» នៃ ស.វ.ស

Posted on: 03/04/2021 4:02:39 PM