ដំណឹងជ្រើសរើស៖ បុគ្គលិកបម្រើការងារជា ជំនាញការរៀបចំ និងពិនិត្យលើការអនុវត្តនិយាមប្រតិបត្តិស្តង់ដា នៅលេខាធិការដ្ឋាន នៃ ស.វ.ស ។

Posted on: 01/10/2020 4:05:38 PM