ដំណឹងជ្រើសរើស៖ បុគ្គលិកបម្រើការងារនៅ ការិយាល័យរដ្ឋបាល ផ្នែកបុគ្គលិក និងកិច្ចការទូទៅ មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ នៃ ស.វ.ស ។

Posted on: 11/29/2019 9:58:39 AM