សេចក្តីជូនដំណឹង (លើកទី២) ស្ដីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈ (Master of Public Health) និង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រ ផ្នែកអេពីដេមីសាស្រ្ត (Master of Science in Epidemiology)

Posted on: 12/03/2021 2:54:39 PM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល