ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស (DES) | នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ បន្ថែមលើចំនួនបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ តែមិនទាន់បានប្រឡងនៅឡើយ

Posted on: 10/26/2021 10:05:43 AM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល