សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី "សមិទ្ធិផលការងាររយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ២០១៥ និង ការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិរបស់ ស.វ.ស ឆ្នាំ ២០១៦"។

សិក្ខាសាលានេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីភាពពីសំណាក់ឯកឧត្តមសាស្រ្តតាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃ ស.វ.ស និង មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់រឹទ្ឋបុរស ព្រឹទ្ឋបុរសរង នាយក នាយករង មន្រ្តីរាជការ និង បុគ្គលិក ជាច្រើនរូប។ (ថ្ងៃទី ០៩-១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥) នេះ ប្រារព្ធធ្វើនៅខេត្តកំពត។

Posted on: 2015-07-15 06:24:55