ប្រតិភូអញ្ជើញមកពី Stanford University នៃសហរដ្ឋអាមេរិច អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯ.ឧសាស្រ្តាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស)។

ជំនួបនេះ ផ្តោតលើការពិភាក្សាក្នុងការពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងដើម្បីត្រៀមចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នានាពេលអនាគត ដើម្បីពង្រីងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យទាំងពីរ លើវិស័យសុខាភិបាល។

Posted on: 2015-07-07 15:20:17