នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ការសិក្សានៅថ្នាក់រៀន នឹងការអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញត្រាប់ ។

នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ការសិក្សានៅថ្នាក់រៀន តែងតែផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់
នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញត្រាប់ (Skill and Simulation Laboratory) របស់សាកលវិទ្យាល័យ។

ជំនាញសមត្ថភាពជាមូលដ្ឋាន (Competency Based Curriculums) នេះ គឺជាស្នូលដ៏សំខាន់ដែលជាគ្រឹះក្នុងការបំពេញបន្ថែមទៀតនូវចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើផ្ទាល់សម្រាប់និស្សិត ស.វ.ស​ គ្រប់ៗរូប មុនពេលដែលពួកគាត់ត្រូវអនុវត្តនូវវិជ្ជាជីវ:ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជម្ងឺនាពេលអនាគត។

Posted on: 03/13/2018 8:48:36 AM