តើនិស្សិតស.វ.ស ទាំងនេះកំពុងធ្វើអ្វី?

នេះគឺជាសកម្មភាពអនុវត្តផ្ទាល់របស់និស្សិត ស.វ.ស លើការរៀនដេរមុខរបួស នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញត្រាប់ (Skill and Simulation Laboratory) របស់សាកលវិទ្យាល័យ ជាមួយនឹងឧបករណ៍សម្រាប់អនុវត្តជាក់ស្តែង។

នេះគឺជាការបណ្តុះនូវស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សម្រាប់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺពិតប្រាកដនាពេលអនាគត ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាបែបថ្មីរបស់ស.វ.ស ដោយផ្អែកលើជំនាញសមត្ថភាពជាមូលដ្ឋាន (Competency Base Curriculums)។

Posted on: 03/13/2018 8:30:45 AM