សកម្មភាពប្រឡងOSCE របស់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក នៃស.វ.ស ដោយមានការវាយតម្លៃការប្រឡងតាមប្រពន្ធ័កំព្យូទ័រ ប្រកបដោយតម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និង ចំណេញពេលវេលា។

 ជាមួយគ្នានោះ ក៏អាចកាត់បន្ថយបានយ៉ាងច្រើនពីការប្រើប្រាស់ក្រដាស។ នេះបង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល។

Posted on: 12/18/2017 8:54:58 AM