ថ្ងៃទី១៥ដល់២៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ឆ្នាំទី៣​ ជំនាន់ទី៨ បានចុះកម្មសិក្សាសហគមន៍នៅស្រុកប្រតិបតិ្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងស្រុកប្រតិបត្តិបរិបូរណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

កម្មសិក្សានេះជាផ្នែកមួយនៃការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីឱ្យនិស្សិតបានអនុវត្តន៍ និង ស្វែងយល់ដោយផ្ទាល់អំពីបញ្ហាសុខភាពសហគមន៍ ។

Posted on: 10/30/2017 8:59:03 AM