ថ្ងៃទី១៤ និង១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ មន្រ្តីរាជការបុគ្គលិកនិងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលចំនួន៨ នាក់បានចូលរួមពិធីតាំងពិព័រណ៍សាកលវិទ្យាល័យដែលរៀបចំដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (សសយក) នៅអគារពិព័រណ៍កោះពេជ្រ។ 

គោលបំណងចម្បងនៃចូលរួមរបស់ស.វ.សក្នុងពិធីខាងលើដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សសយក និងគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធក្នុងការតម្រង់ទិសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការងារបណ្តុះបណ្តាលនិងទីផ្សារការងារវិស័យសុខាភិបាល។

Posted on: 10/16/2017 9:10:34 AM