នៅថ្ងៃទី០២-0៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ និស្សិតថ្នាក់បន្តពីបរិញ្ញាបត្ររង ទៅបរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាកចំនួន៤៣រូប របស់សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល បានចុះកម្មសិក្សាគ្លីនិកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

និស្សិតថ្នាក់បន្តពីបរិញ្ញាបត្ររង ទៅបរិញ្ញាបត្រគិលានុប
ដ្ឋាកចំនួន៤៣រូប របស់សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល បានចុះកម្មសិក្សាគ្លីនិកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀន ណែនាំពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៅមន្ទីរពេទ្យ និងពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។នេះជាផ្នែកមួយនៃការបណ្តុះបណ្តាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលតែងតែគិតគូរ គុណភាព ជាចម្បង ។

Posted on: 10/06/2017 10:08:29 AM